Göd város hivatalos honlapja

2020. július 5. , 18:10 Köszöntjük Emese, Sarolta nevű kedves olvasóinkat!

Belépés

Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   

Ajánlati felhívás

Csoportok: Hír
Függönyök, karnisok beszerzése a Gödi Kincsem Óvoda részére


I. Ajánlatkérő:
Neve:     Göd Város Önkormányzata
Címe:   2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője:  Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax:  06 27 530 064
E-mail:   varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve:  Ujlaki Anikó
Telefon/fax:  06 30 263 65 25
E-mail:   ujlakianiko@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
a Gödi Kincsem Óvoda részére függönyök, karnisok beszerzése (a továbbiakban együttesen: Termékek, külön-külön: Termék) adásvétele (a továbbiakban: Adásvétel) és azok leszállítása, elhelyezése, összeszerelése, illetve összeállítása (a továbbiakban együttesen: Kapcsolódó szolgáltatások) a beszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok, azaz a Termékek pontos felsorolását tartalmazó táblázat (a továbbiakban: Táblázat), valamint műszaki leírás (a továbbiakban: Műszaki leírás) szerint.
többek között
1.csoport
Karnis kétsínes 4,2m (SZ) Függöny méret magasság 2,95m (Egység 2)
Karnis kétsínes 2,4m (m) Függöny méret magasság 2,95m (Egység 1)

2.csoport
Karnis kétsínes 4,4m (m) Függöny méret magasság 2,95m (Egység 2)
Karnis kétsínes 2,4m (m) Függöny méret magasság 2,95m (Egység 1)

3.csoport
Karnis kétsínes 4,16m (m) Függöny méret magasság 2,95m (Egység 2)
Karnis kétsínes 2,3m (m) Függöny méret magasság 2,95m (Egység 1)

4.csoport
Karnis kétsínes 4,16m (m) Függöny méret magasság 2,95m (Egység 2)
Karnis kétsínes 2,3m (m) Függöny méret magasság 2,95m (Egység 1)

5.csoport
Karnis kétsínes 4,2m (m) Függöny méret magasság 2,95m (Egység 2)
Karnis kétsínes 2,4m (m) Függöny méret magasság 2,95m (Egység 1)
….

FÜGGÖNYÖK AZ "AJ-09" AJTÓK BEVILÁGÍTÓ ABLAKAIRA
1 pár 75 cm hosszú, színezett alumínium függönyrúd az ajtóhoz ragasztással rögzítve. Függöny: 75*160 cm fényáteresztő függöny, 1,5x-es ráncolással
Mennyiség 13 db

A beszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a Függöny, karnis beszerzése műszaki leírás - árazatlan költségvetés.xls dokumentum tartalmazza.

Ajánlattevő a minimális előírásokkal egyenértékű vagy annál jobb műszaki megoldást is ajánlhat, ezt az ártáblázatban jeleznie kell, egyúttal csatolnia kell az általa megajánlott termék egyenértékűségét alátámasztó dokumentumokat (különösen gyártói/forgalmazói leírás és/vagy CE tanúsítvány és/vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat) is.

III.  A szerződés típusának meghatározása: Adásvételi szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): A szerződéskötéstől számított 30 naptári nap

V. A teljesítés helye: Kincsem Óvoda, 2131 Göd, Lenkey utca 13-21.

VI. Fizetési feltételek:
A vételi ár a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.

Ajánlatkérő a vételi árat utólag, banki átutalással teljesíti.

Nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:
Végszámla: mértéke 100%
kibocsátás esedékessége: a szerződés teljesítését követően

Ajánlatkérő a vételárat, mely magában foglalja a szállítási és rakodási költséget is, a teljesítést követően, a fentiek szerint benyújtott számlák alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A beszerzési szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

VII. Alkalmassági követelmények

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített:
legalább 1db nettó 1 millió forint értékű beszerzés tárgya szerinti (karnis vagy függöny) szállítására vonatozó referenciával. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 3 db referencia szállítással teljesíthető.


VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Összességében legelőnyösebb ajánlat

Értékelési szempontok:
X Minőségi kritérium – Jótállás időtartama (hónap, a kötelezően előírt 24 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

X Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF)/ Súlyszám 90

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” alapján értékeli, az alábbiak szerint:
Részszempont: Súlyszám
1. 1. Nettó ajánlati ár (HUF) 90
2.Jótállás időtartama (hónap, a kötelezően előírt 24 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 10
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás,
a 2. részszempontok esetében legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. részszempontok esetén alkalmazott legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.
P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX.  Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása: Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívását követő 5 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2020. június 26. 12.00

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az ajánlattételi határidőt megelőzően 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata ügyfélszolgálaton, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Függönyök, karnisok beszerzés a Gödi Kincsem Óvoda részére! Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!”


XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 2020. június 26. nap 12.00 óra, 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata fsz. tárgyaló, a beszerzési eljárást lebonyolításával megbízott személy vagy szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Nem

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 5 napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: Nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva (elektronikus beküldés esetén szkennelt pdf formátumban) kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.
XX. Egyéb információk: Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- a meghívott ajánlattevők közös ajánlatot nyújtottak be,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás közzétételének, megküldésének napja: 2020. június 17.

Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Függöny, karnis beszerzése műszaki leírás - árazatlan költségvetés
- Szerződéstervezet Függöny, karnis

Dátum: Göd, 2020. június 17.

Mellékletek:

Ajánlati felhívás
Árazatlan költségvetés
Szerződéstervezet
Copyright © 2008 Göd város Önkormányzata Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár