Göd város hivatalos honlapja

2020. augusztus 11. , 08:12 Köszöntjük Zsuzsanna, Tiborc nevű kedves olvasóinkat!

Belépés

Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Bizottságok

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (2019 - 2020)

5 főből áll - E-mail küldése a bizottság tagjainak

3 fő önkormányzati képviselő tag
 
 Hlavács Judit elnök
 Andrejka Zombor Attila alelnök
 Markó József tag

2 fő nem önkormányzati képviselő tag

 Zombory László tag
 dr. Karaszek Szabolcs tag

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörei
1. Munkája során javaslatot tesz a képviselő-testületnek:

a) a Településszerkezeti Terv előkészítésére, felülvizsgálatára, módosítására,

b) a Helyi Építési Szabályzat előkészítésére, felülvizsgálatára, módosítására,

c) a városfejlesztési koncepció előkészítésére, felülvizsgálatára, módosítására,

d) a város beruházási programjára,

e) egyéb városfejlesztési célokra.

2. Munkája során véleményezi:

a) a többi szakbizottság városfejlesztést és környezetet is érintő javaslatait, rendelet-tervezeteit,

b) valamennyi önkormányzati beruházást,

c) vízkorlátozás esetén a korlátozás sorrendiségét,

d) minden, a környezet épített és természetes elemeit érintő kérdést.

3. Munkája során részt vehet:

a) a Gödi Polgármesteri Hivatal által szervezett „épített környezettel kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben kitűzött bejárásokon és helyszíni szemléken,

b) a helyi vízrendezési és kárelhárítási, kárrendezési feladatokban.

4. Egyetértési jogot gyakorol minden, a környezet épített és természetes elemeit érintő kérdésben.

5. Dönt a településtisztaság technikai szabályozásáról.

6. Dönt a forgalomtechnikai feladatokban, kialakítja, módosítja - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút forgalmi rendjét azzal, hogy ezen döntéséhez a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása tekintetében a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság jóváhagyása szükséges.

7. Javaslatot tesz a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogot nem érintő hasznosítására.

8. A közterületek használatának rendjét szabályozó rendelet előírásainak megfelelően önkormányzati hatósági jogkörben dönt egyes közterület-használati módok ügyében érkezett kérelmekről.

9. Az önkormányzati vagyongazdálkodást szabályozó rendelet előírásainak megfelelően, annak keretei között, tulajdonosi szerepkörben dönt a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmek teljesítéséről, így különösen:

a) a közművekhez kapcsolódó berendezések közterületen való elhelyezéséről,

b) a nem közút céljára szolgáló közterületen és ezen túlmenően a közművezeték elhelyezéséről,

c) a reklámtáblák közterületen vagy annak határán történő elhelyezéséről.

10. Munkája során javaslatot tesz a képviselő-testületnek:

a) a környezetvédelmi rendelet elfogadására, karbantartására,

b) a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek védetté nyilvánítására, a helyi jelentőségű természeti értékek megóvására, őrzésére, fenntartására, bemutatására, valamint helyreállításáról történő gondoskodásra,

c) a védett kategóriába tartozó területeken szigorúbb levegőtisztasági követelmények megállapítására,

d) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítására,

e) csendes övezet kialakításának elrendelésére a zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmény körül,

f) a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására,

g) az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a légszennyezésre vonatkozó szabályok megállapítására,

h) állattartási ügyekben,

i) rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedések megállapítására, rendeletalkotásra,

j) a környezetvédelmi keret felhasználására.

11. Munkája során véleményezi:

a) környezetet is érintő határozati és rendeleti javaslatokat,

b) településtisztaság technikai szabályozását.

12. Környezetkárosítás, természetkárosítás esetén a hatósági eljárást kezdeményezheti.

13. Évente beszámoltatja a közterület-felügyelőket tevékenységükről.

14. Az önkormányzati vagyongazdálkodást szabályozó rendelet előírásainak megfelelően, annak keretei között, tulajdonosi szerepkörben dönt a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmek teljesítéséről, így különösen:

a) az önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületeken való beavatkozásokról,

b) az önkormányzat tulajdonában álló fák és fás szárú növényeken történő beavatkozásokról,

c) a kedvtelési célú állatok tartásával kapcsolatos ügyekben.

15. Döntései során a városfejlesztési és a környezetvédelmi kérdéseket úgy köteles összhangba hozni, hogy a fenntartható fejlődés és a környezettudatos lakókörnyezet egyszerre jellemezze a települést.

Copyright © 2008 Göd város Önkormányzata Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár