Göd város hivatalos honlapja

2021. június 23. , 05:05 Köszöntjük Zoltán nevű kedves olvasóinkat!

Belépés

Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Adatvédelem

Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala más tevékenységei során is kapcsolatba kerül az állampolgárokkal, ügyfelekkel, melynek során kezeli az érintettek személyes adatait - erről általános adatvédelmi tájékoztatónk szól. (Adatvédelem és információbiztonság)

Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk (elektronikus levélben, telefonon, postai úton stb.).

E-mail: varoshaza@god.hu  
Tel: 06-27/530-030
Fax: 06-27/345-279
Levélcím: 2131 Göd, Pesti út 81. 

Adatvédelmi nyilatkozat

Göd Város honlapjának (www.god.hu) szerkesztõsége kiemelten fontosnak tartja a közérdekû adatok minél szélesebb körû nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes, illetve közérdekû adatok 1992. évi LXIII (Avtv.) törvényben és az adatvédelmi országgyûlési biztos által kiadott állásfoglalásoknak megfelelõen kezeli a szerkesztõség.
Amikor Ön Göd Város internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatóak) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelõl az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészõprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képzõdnek az adatfeldolgozó számítógépes rendszerében, másfelõl Ön is megadhatja nevét, elérhetõségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
Az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelõen, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történik.
A közzétett adatok (közérdekû adatok nyilvánossága) megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthetõ. Az elektronikusan közzétett közérdekû adatokhoz történõ hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhetõ, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követõen haladéktalanul törölni kell.
Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelõs kezelõje Göd Város Polgármesteri Hivatala. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külsõ szervezetet (adatfeldolgozót) veszünk igénybe, mely a tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelõen végzi.
A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz az adatfeldolgozó munkatársai feladatuk ellátásához, illetve az Ön esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához a Polgármesteri Hivatal munkatársai a szükséges mértékben férnek hozzá.
Amennyiben Ön kérdést kíván feltenni vagy véleményét, észrevételeit szeretné megosztani velünk, azt a hivatalos központi postafiók címén teheti meg: varoshaza@god.hu. Ebben az esetben meg kell adnia nevét, elektronikus postacímét (email). Kérdéséhez, véleményéhez külön fájlt is csatolhat. A tájékoztatást, intézkedést igénylõ esetekben adatait eljuttatjuk az illetékes ügyintézõhöz, aki válaszával megkeresi Önt.
Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza.
Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezelésérõl, forduljon hozzánk [elektronikus levélben, telefonon, postai úton stb.].
Göd Város honlapjának adatvédelmi és - kezelési elvei és gyakorlata
I. Göd Város honlapjának szerkesztõsége ezúton teszi közzé adatvédelmi és - kezelési elveit és politikáját - melyet magára nézve kötelezõ erõvel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérõl rendelkezéseit, illetõleg az ONLINE PRIVACY ALLIANCE ajánlásait.
A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetõ szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
II. Fogalom-meghatározások a jelen közlemény alkalmazása során:
a. személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
b. különleges adat:
• -a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyõzõdésre,
• -az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett elõéletre vonatkozó személyes adatok;
c. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyûjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
d. adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl;
e. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetõvé teszik;
f. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetõvé teszik;
g. adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetõleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelezõ adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelõt az adatkezelést elrendelõ törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
h. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõ megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
i. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
j. automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülõ adatok sora;
k. gépi feldolgozás: a következõ mûveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai mûveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
III. Az adatok minõsége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:
a. az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérõ módon nem szabad felhasználni;
c. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
d. az adatoknak pontosaknak és ha szükséges idõszerûeknek kell lenniük;
e. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetõvé,
f. nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyõzõdésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelõ biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntetõ ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
g. megfelelõ biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
IV. Az adatalanyt védõ további garanciák:
Mindenkinek joga van arra, hogy
a. udomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fõ céljairól, valamint az adatállományt kezelõ személyérõl és szokásos lakhelyérõl vagy székhelyérõl;
b. ésszerû idõközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekrõl az adatokról számára érthetõ formában tájékoztassák;
c. indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehetõ legegyszerûbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
d. jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelõ tájékoztatást ad az általa kezelt, illetõleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelõ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetõ formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelõ ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelõ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelõ felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelõ mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Személyes adat akkor kezelhetõ, ha
e. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
f. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekbõl - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az adatkezelés célhoz kötöttsége:
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különbözõ adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Adatbiztonság:
Az adatkezelõ, illetõleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minõsített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetõleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

2012. március 1.

Érvényes: visszavonásig

Copyright © 2008 Göd város Önkormányzata Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár