Pályázati felhívás „a Göd belterület 3255/4 hrsz. alatti ingatlan (csónaktároló) bérbeadása” tárgyában

Göd Város Önkormányzata az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 17. § -ában, továbbá az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése alapján pályázatot hirdet a „Göd belterület 3255/4 hrsz. alatti ingatlan (csónaktároló) bérbeadása” tárgyban.

I. Bérbeadó neve, székhelye, ügyintéző:

Göd Város Önkormányzat
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06-27/530-030
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Juhász Anita
Telefon/fax: 06-27/530-056
E-mail: juhaszanita@god.hu
 
II. A bérbe adásra meghirdetett helyiség fekvésének helye (helyrajzi szám, utca, házszám), területét, helyiségcsoport esetén a helyiségek száma, valamint ingatlan-nyilvántartásban szereplő elnevezésük:

Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező a Göd belterület 3255/4 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 16.) alatt felvett, beépített terület megjelölésű, 2300 m2 alapterületű, természetben 2132 Göd, Jósika utca 16. szám alatt elhelyezkedő ingatlan.

A bérbeadó csónaktároló, csónakkölcsönző, kerékpárszerviz, kerékpárkölcsönző és kerékpár/csónak adásvétel működtetés céljára bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi az ingatlanon a szerződés 1. számú mellékletét képező vázrajzon 1. számmal jelölt bruttó 283 m2 alapterületű épületet („ingatlan”).

A bérlő a bérleményt kizárólag a szerződéstervezet 1.3. pontban meghatározott tevékenység céljából veheti igénybe és a bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg a bérleményben folytatott tevékenységét.
Az ingatlanban az elektromos áram kiépített, az épület fűtéssel nem rendelkezik. A villamoshálózat kiépítve, de annak szabványossági felülvizsgálatát a bérleti szerződés aláírását megelőzően felek együttesen szakértők jelenlétében és által elvégzik.

A bérlő viseli a bérlemény működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos mindazon költségeket, amelyek a bérlemény rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükségesek. Ilyen költségek különösen:
 az ingatlannal kapcsolatos villanydíj;
 takarítás, biztonsági őrzés, tűzvédelem;
 szemétszállítás költségei;
 a világítótestek szükséges cseréjének költségei;
 berendezések üzemeltetési és karbantartási költségei;
 épületgépészeti és villamos berendezések karbantartásának, illetve javításának költségei;
 csótány- és rágcsálóirtás stb.

A bérlő a közüzemi szolgáltatások díját minden hónapban a tárgyhónap 10. napjáig a bérbeadó kimutatása alapján egyenlíti ki.

Részletesen szerződési feltételeket lásd. a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

III. A bérleti jog határozott vagy valamely feltétel bekövetkeztéig tartó időtartama:
Bérbeadó a pályázat eredményhirdetését követően szerződéskötéstől számított 2024. december 31. napjáig (határozott idő) kíván bérleti szerződést kötni. A határozott időre megállapított bérleti idő lejártával a bérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő külön szerződéssel, újabb határozott időre (legfeljebb 1 évvel) meghosszabbíthatja.

IV. Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje:
Pályázatot benyújtani a pályázó, illetve meghatalmazottja által a pályázati határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2021. augusztus 11. (szerda) napján 10:00 óráig) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.).
A borítékon kérjük feltüntetni „Göd belterület 3255/4 hrsz. alatti ingatlan (csónaktároló) bérbeadása” tárgyú pályázat - 2021. augusztus 11. (szerda) napján 10:00 óráig TILOS FELBONTANI!”

A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. A pályázatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

V. A helyiség felszereltsége, állapota, az ingatlanüzemeltető megjelölése:
Lásd a fenti II. pontban szereplő információkat.

VI. A helyiség megtekintésére nyitva álló időpont:
Bérbeadó a bérlemény megtekintésére 2021. július 28. napján 10:00-12:00 órapontban biztosít helyszíni bejárást, megtekintést. Találkozó helyszíne: Göd belterület 3255/4 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 16). A helyszíni bejáráson résztvevők a pályázattal kapcsolatos kérdéseket nem tehetnek fel.
 
VII. A bérleti jog limitdíj, valamint a licitlépcső:
Bérleti jog limitdíj (kikiáltási ár): 150.000,- Ft/hó
Licitlépcső: 20.000,- Ft
Kaució összege: versenytárgyalás eredményeként nyertes bérlő által megajánlott kettő havi bérleti díj

VIII. A bérleti díj értékállóságának megőrzése érdekében a bérleti díj évenkénti emelésének módja és mértéke:
 
A bérbeadó jogosult a bérleti díjat a szerződés hatálya alatt évente egy alkalommal – elsőként 2022. január 1. hatállyal – a KSH által a tárgyévet megelőző naptári év vonatkozásában közzétett infláció (átlagos fogyasztói árindex) mértékének megfelelő mértékben módosítani.
IX. A pályázat elbírálásának módja, határideje, ideértve pályázat versenytárgyaláson történő lebonyolítását:
A versenytárgyalás célja a pályázók közvetlen részvételével és jelenlétével megvalósuló versenyeztetés, mely során a bérleti díj a korlátozottan nyilvános liciten licitlépcsők alkalmazásával alakul ki a megajánlott legmagasabb összegnek megfelelően. A versenytárgyalást a Gödi Polgármesteri Hivatal bonyolítja le.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a bérleti jog limitdíj 10%-át (azaz nettó 15.000,- HUF-ot Göd Város Önkormányzata CIB Bank Zrt. 10700323-42056506-5110005 számlaszámára) versenytárgyalási biztosítékként megfizeti 2021. augusztus 11. napján 10:00 óráig és azt hitelt érdemlően igazolja.
Bérbeadó a hiányosan benyújtott pályázatok tekintetében hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

Bérbeadó az érvényes ajánlatot benyújtott pályázókat elektronikus úton kiértesíti a versenytárgyalás időpontjáról.

A nyilvános versenytárgyalás tervezett időpontja: 2021. augusztus 23. (hétfő) napja 10:00 óra, helyszíne: 2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal díszterme

Azoknak a pályázóknak, akik a bérleti szerződés megkötésére nem szereztek jogosultságot, a pályázati eljárás lezárását követően 20 napon belül a pályázati díj visszafizetésre kerül. A pályázat nyertese által befizetett pályázati díj a bérleti díj megszerzési díjába beszámításra kerül.

A nyertes pályázó a versenytárgyalást követő 30 napon belül köteles a szerződést megkötni és az első havi bérleti díjat megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a fél a biztosítékként kikötött összeget elveszíti. A bérleti jog megszerzési díjának visszafizetését a bérlő a szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor nem igényelheti.

Amennyiben a nyertes pályázó a szerződést nem köti meg, úgy a sorrendben következő pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés megkötésre.

Versenytárgyalás lefolytatásának menete:
- a Hivatal a versenytárgyalást az eljárás bármelyik szakaszában felfüggesztheti, elhalaszthatja, vagy teljes egészében megszüntetheti, ha a verseny tisztaságát kérdésessé tevő körülményt tapasztal. A verseny tisztaságát kérdésessé tevő körülményt a Hivatal jegyzőkönyvezi.
- versenytárgyaláson kizárólag a meghívott, érvényes pályázatot benyújtott pályázók (magánszemélyek/gazdasági társaságok) vehetnek részt.
- amennyiben a versenytárgyaláson csak egy jogosult jelenik meg, akkor a Hivatal szabadon dönt arról, hogy a versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítja, vagy az egyedüli jelentkezőt a kikiáltási árral nyertesnek hirdeti ki.
- megjelentek köszöntése,
- részvételi jogosultságot igazoló dokumentumok ellenőrzése,
- licitálás lebonyolítása.

A licitálás a levezető irányításával szóban történik, a következő eljárási rendben:
Induló összeg: 150.000,- HUF
Licitlépcső: 20.000,- HUF

A licitálás a levezető irányításával folyamatosan, megszakítás nélkül történik. Szünet kérésére, konzultációra licit közben nincs lehetőség. A levezető bemondja a licit aktuális összegét, a licitálók pedig kézfeltartással teszik meg nyilatkozatukat. Aki nem tartja fel a kezét, a további licitálásból kiesik. A levezető a licitek fenntartását jegyzőkönyvezi. A licit nyertese az lesz, aki a levezető által kimondott licit végösszegét egyedül tartja. A levezető ezt követően kijelenti, hogy a legtöbbet ajánló a bérlemény bérletének nyertese.
A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítenek.

A versenytárgyalás eredménytelensége:
A versenytárgyalás eredménytelen, ha
- nem volt részvételre jogosult jelentkező a versenytárgyaláson,
- egy részvételre jogosult jelent meg és a Hivatal eredménytelennek nyilvánítja a versenytárgyalást,
- több részvételre jogosult jelent meg, de egyik sem tett magasabb ajánlatot az induló árnál,
- a Hivatal a verseny tisztaságát sértő körülményt tapasztal,
- a második legmagasabb ajánlatot tevő pályázó sem köt szerződést.

Egyéb:
- a versenytárgyaláson megajánlott bérleti díj (végső licit összege) a versenytárgyalás lezárását követően kezdődik és az azt követő 30 napig tart. Ez vonatkozik a második legjobb ajánlatot tevőre is.
- a bérleti szerződést a versenytárgyalás nyertesével (bérlő) a versenytárgyalást követő 30 napon belül kell megkötni.
- mind a pályázati kiírással kapcsolatosan, mind a helyszíni bejárás megtartását követően a pályázók a bérbeadó felé (az I. pontban megjelölt kapcsolattartási címen, elektronikus úton – kizárólag e-mailen, kérdéseket, kiegészítő tájékoztatást tehetnek fel írásban 2021. július 30. napján 12:00 óráig. Fenti határidőt követően benyújtott kérdéseket, észrevételeket bérbeadó elkésettnek tekinti, azokat nem köteles megválaszolni.
- szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására a pályázó a szerződés aláírásával egyidejűleg biztosítékként megfizet a bérbeadónak kettő havi bérleti díjnak megfelelő összegű biztosítékot (kaució). A kaució a szerződés megszűnése esetén visszajár, azonban a bérbeadó jogosult abból igényeit közvetlenül kielégíteni. A kaució után nem illeti meg kamat a bérlőt.
- a pályázó által megajánlott bérleti díj, amely a tényleges használattól függetlenül havonta előre, a tárgyhónap 10. napjáig fizetendő a bérbeadó szerződésben meghatározott fizetési számlájára való átutalással,
- az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF,


X. A pályázat eredményéről való tájékoztatás módja:
Versenytárgyalás lefolytatását követően elektronikus úton

XI. Egyéb esetleges feltételek:
Nem nyújthat be pályázatot,
a) aki a pályázat benyújtásakor szándékosan valótlan adatot szolgáltatott, illetőleg az adatok változásáról a bérbeadót nem értesítette a döntésig (igazolás módja nyilatkozat benyújtása),
b) akinek Göd Város Önkormányzata felé 100.000 Ft összeget meghaladó köztartozása áll fenn (igazolás módja nyilatkozat benyújtása),
c) akinek Göd Város Önkormányzata felé bérleti szerződésből eredő tartozása áll fenn (igazolás módja nyilatkozat benyújtása),
d) bérbeadó a pályázatban való részvétel alkalmassági követelményként az alábbiaknak való megfelelést írja elő (igazolás módja nyilatkozat benyújtása)
e) a pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a bérleti jog limitdíj 10%-át (azaz nettó 15.000,- HUF-ot Göd Város Önkormányzata CIB Bank Zrt. 10700323-42056506-5110005 számlaszámára) versenytárgyalási biztosítékként megfizeti 2021. augusztus 11. napjáig 10:00 óráig (igazolás módja, a befizetés ajánlatban való igazolása).
f) aki a pályázatot a pályázati határidő lejárta után nyújtja be,
- akinek pályázata a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- amennyiben az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- amennyiben az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
-  amennyiben a pályázó nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- amennyiben a pályázó egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,

Összeférhetetlen és nem vehet részt a pályázatban
a) ajánlattevőként a pályázati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, a bérbeadó, a pályázati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

A pályázatban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- beszerzési/pályázati eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy a bérbeadó székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési/pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,


XII. A pályázati felhívás közzétételének napja: 2021. július 1.
 
 
Dátum: 2021. július 1.
 
………………………
Balogh Csaba
polgármester

Mellékletek:
Pályázati nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Aláírási címpéldány (kötelezően csatolandó)
Szerződés-tervezet