Göd város hivatalos honlapja

2021. június 23. , 05:34 Köszöntjük Zoltán nevű kedves olvasóinkat!

Belépés

Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   

Ajánlati felhívás

Csoportok: Hír
Gödi Duna-part Nyaralóházak (1-11 faház) érintésvédelmi felülvizsgálata, javítások és cserék elvégzése

I. Ajánlatkérő:

Neve:    Göd Város Önkormányzata
Címe:   2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője:  Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax:  06 27 530 064
E-mail:   varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve:  Huszti Benjámin
Telefon/fax:  06-30/656-5128
E-mail:   husztibenjamin@god.hu
 
II. A beszerzés tárgya:
A Gödi Duna-part Nyaralóházak (1-11 faház) területén található régi faházak érintésvédelmi felülvizsgálata a szükséges javítások és cserék elvégzésével, megfelelőségi jegyzőkönyv kiállítása, meglévő EBF hibáinak kijavítása, jegyzőkönyvezése.

Részletes mennyiségi és műszaki leírásokat az ajánlati felhívás mellékleteként csatolt műszaki dokumentumok tartalmazzák (árazatlan költségvetés – EBF felülvizsgálati hibajegyzék – vizsgált áramkörök leírása – fotódokumentáció a helyszínről).
Egyéb kikötések: A vállalt munkából eredő mindennemű anyagi kárért, valamint a balesetvédelmi előírások betartásáért, a felelősség a vállalkozót terheli.

Ajánlatkérő helyszíni bejárási lehetőséget biztosít:
Helyszíni bejárás tervezett időpontja: 2021. június 8. napja 10:00 óra
Helyszíne: 2132 Göd, Jósika utca 14.
Ajánlattevőknek a helyszíni bejárásra való részvételi szándékukat előzetesen írásban a husztibenjamin@god.hu e-mail címen kell jelezniük 2021. június 7. napja 14:00 óráig. Amennyiben egyetlen ajánlattevő sem jelzi előzetesen a helyszíni bejárás részvételi szándékát, úgy a helyszíni bejárás megtartására nem kerül sor. Helyszíni bejáráson való részvétel nem kötelező.
Helyszíni bejáráson ajánlatkérő megmutatja a helyszíni az érdeklődő ajánlattevőknek. Ajánlattevők kérdést nem tehetnek fel a bejáráson. Helyszíni bejárást követően felmerült kérdéseket az érdeklődő gazdasági szereplők 2021. június 9. napja 16:00 óráig küldhetik meg az I. pontban megjelölt kapcsolattartási címre (husztibenjamin@god.hu). Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérdésre adott válaszokat 2021. június 14. napja 16:00 óráig megválaszolja, az ajánlati felhívás kiegészítéseként a honlapra felteszi.

III.  A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés
 
IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): a szerződés aláírását követő 30 naptári napon belül, előteljesítés lehetséges.
 
V. A teljesítés helye: 2132 Göd, Jósika utca 14.

VI. Fizetési feltételek:

A Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.

Nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítés lezárását követően.

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben befejezési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes vállalkozási díj 1%-a, de legfeljebb a teljes vállalkozási díj 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes vállalkozási díj 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevőt meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a. A felek megállapodnak abban, hogy szakszerűtlen munkavégzés Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására vagy szerződéstől elállásra, ebben az esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összege 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért érvényesíteni nyertes ajánlattevővel szemben. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, Ajánlatkérő ugyancsak a szerződés szerinti, áfa nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás összege 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

Jótállás időtartama: A teljesítéstől számítva hónapokban megadva; a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
 
VII. Alkalmassági követelmények:
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

1)Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő villanyszerelő végzettségű szakemberrel.

2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás közzététele napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített legalább 1 db bruttó 1,5 M Ft. értékű villanyszerelési vagy elektromos szerelési, kivitelezési tárgyú referencia munkával.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

Fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelést ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania, igazolnia (végzettséget igazoló dokumentumokkal)!
 
VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legjobb ár-érték arányú ajánlat.
Értékelési szempontok:
1. részszempont: bruttó ajánlati ár - HUF, Súlyszám: 70
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén a nyertes ajánlat sorsolással kerül kiválasztásra.

2. részszempont: minőségi szempont:
Többlet jótállás időtartama: A teljesítéstől számítva hónapokban megadva; a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 12 hónap). Ajánlatkérő a 12 hónapot meghaladó 0 hónap és a 12 hónap közötti megajánlásokat értékeli.), Súlyszám: 30

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

1. részszempont: bruttó ajánlati ár-HUF
Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el:

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre:
 
P-Pmin  Alegjobb
_________ = __________________
Pmax-Pmin
  Avizsgált

azaz


 Alegjobb 
P= ___________________ X (Pmax-Pmin) + Pmin
 Avizsgált 
 
ahol
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő – az értékelés módszerével összhangban – előnyben részesíti azt az ajánlatot, amely alacsonyabb mértékű megajánlást tartalmaz.


2. részszempont: minőségi szempont:
A 2. részszempont esetén alkalmazott legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.
P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén a nyertes ajánlat sorsolással kerül kiválasztásra.


IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőségét biztosítja.
 
X. Ajánlattételi határidő:  2021. június 16. 10.00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papír alapon, zárt borítékban személyesen, vagy postai úton a 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata ügyfélszolgálaton vagy elektronikusan is benyújthatóak a husztibenjamin@god.hu és másolatban a jakabattila@god.hu e-mail címre történő egyidejű megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2021. június 16. napján 10:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.
 
XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: tárgyalás nélkül
 
XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül
 
XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem
 
XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: nem
 
XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem
 
XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton
 
XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2021. június 16. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat, „Gödi Duna-part Nyaralóházak (1-11 faház) érintésvédelmi felülvizsgálata, javítások és cserék elvégzése” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI! Az ajánlatok elektronikusan is benyújthatóak a husztibenjamin@god.hu és másolatban a jakabattila@god.hu e-mail címre történő megküldésével fenti ajánlattételi határidőt megelőzően.
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.
 
XXI. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
 
XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.
 
XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2021. 06. 02.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.
 
 Dátum: Göd, 2021. június 2.


……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.


 …………………………………….
 pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

- Alkalmassági követelményeket igazoló dokumentumok (kötelezően csatolandó)
- Aláírási címpéldány/aláírás minta benyújtása (kötelezően csatolandó)

Árazatlan költségvetés

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Copyright © 2008 Göd város Önkormányzata Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár